استفاده از لوله در صنایع بهداشتی

لوله در صنایع بهداشتی هر صنعت یا تاسیساتی نیاز به سیستم لوله کشی مخصوص به خود را دارد. اینکه از چه نوع و جنس لوله ای، با چه قطری در سیستم مدنظر استفاده شود بستگی به نوع صنعت و مواد تولیدی و توزیعی دارد. هر چه موادی که در این سیستم ها و صنایع تولید […]