مزایای راهبردی ترین خط لوله نفت از منطقه گوره به جاسک

راه اندازی خط لوله نفت

راه اندازی خط لوله نفت از منطقه گوره به جاسک راه اندازی خط لوله نفت در سال 1400 از منطقه گوره به جاسک وابستگی ایران به تنگه هرمز را به اندازه قابل توجهی کاهش می دهد  که این امر موجب میگردد تا هزینه صادرات نفت ایران بسیار کاهش یابد . سر انجام فرآیند بارگیری و […]