مشخصات و کاربردهای اریفیس های فلنج

اریفیس های فلنج

کاربردهای اریفیس های فلنج از فلنج Orifice Flange در ترکیب با کنتورهای هوا برای اندازه گیری سرعت جریان روغن، گاز و سایر مایعات منتقل شده توسط خطوط لوله کشی، استفاده می شود. فلنج های این دسته در اندازه های مختلف و درجه بندی مواد متفاوتی ساخته می شوند. برای اندازه گیری جریان سیال انتقال یافته […]