آهن اسفنجی چیست و فرآیند تولید آن چگونه است ؟

آهن اسفنجی

آهن اسفنجی چیست ؟ آهن اسفنجی یا آهن احیای مستقیم(DRI-(Direct Reduced Iron، از واکنش اکسایش-کاهش مستقیم گندله‌های سنگ ‌آهن به آهن با استفاده از گاز احیاکننده و یا کربن حاصل از گاز طبیعی یا زغال‌ سنگ به دست می‌آید. این فرایند از آن جهت احیای مستقیم نامیده می‌شود که در حالت جامد و در دمای […]